Aké benefity bude poskytovať norma ISO 45001?

ISO 45001 umožní zlepšiť v organizácii výkon BOZP v nasledovných bodoch:

  • Vytvorenie a implementácia BOZP politiky a cieľov,

  • Stanovenie systematických procesov, ktoré berú do úvahy riziká a príležitosti, právne a iné požiadavky,

  • Eliminácia chorôb, pracovných úrazov na pracovisku,

  • Zvyšovanie povedomia o BOZP rizikách,

  • Zaistenie aktívnej úlohy pracovníkov v BOZP záležitostiach.

  • Ľahšia integrácia s existujúcimi systémami manažérstva.

„Zavedenie novej medzinárodnej normy ISO 45001 do praxe má potenciál zachraňovať ľudské životy, znižovať počet pracovných úrazov a chorôb z povolania a zlepšovať morálku zamestnancov.“Pre koho je norma určená?

Jednoduchá odpoveď pre všetky organizácie. 

Nezáleží na tom, či ste mikro-podnik alebo globálna konglomerácia. Norma ISO 45001 je určená pre organizácie, ktoré chcú vytvoriť a zaviesť systém manažérstva BOZP ako preventívny nástroj na odstránenie alebo minimalizovanie rizík súvisiacich s úrazmi alebo chorobami z povolania.

Aké zmeny môžeme očakávať?

Najväčšie zmeny nastanú v kontexte organizácie, tzn. organizácia musí určiť externé a interné vplyvy týkajúcich sa BOZP a integrácii s ostatnými manažérskymi systémami. Okrem toho sú povinné organizácie zaviesť  je analýzu rizík a príležitostí týkajúcich sa systému manažérstva BOZP. Ďalšou významnou zmenou bude vyššia angažovanosť TOP manažmentu v celom procese BOZP, aby sa aktívne angažoval a prevzal zodpovednosť za efektivitu systému manažérstva BOZP. Taktiež môžeme očakávať  striktnejšie požiadavky na zavedenie výkonnostných ukazovateľov, ako aj praktický prínos interných auditov, najmä pri zisťovaní a hodnotení rizík a príležitostí.

Ostatné požiadavky prvky ako je konzultácia a spoluúčasť pracovníkov, tie sú zahrnuté v súčasnej legislatíve, takže z pohľadu požiadaviek ISO 45001 nie sú zmeny až tak významné.

Bude prechod z OHSAS 18001 na požiadavky ISO 45001 náročný?

Pre organizácie, ktoré už majú certifikovaný systém manažérstva podľa ISO 9001:2015 alebo podľa OHSAS 18001, prechod náročný nebude. Nová norma bude požadovať čiastočné prerobenie internej dokumentácie – organizácia bude musieť určiť interné a externé záležitosti, zainteresované strany,  a spracovať analýzu rizík a príležitostí.. Ostatné rozdielové požiadavky spočívajú skôr v podrobnejšom pohľade na existujúce prvky ako je konzultácia a spoluúčasť pracovníkov

Kedy bude možný prechod na ISO 45001?

Implementovať nové požiadavky normy ISO 45001 je možné ihneď.

Po vydaní novej normy bude existujúca norma OHSAS 18001 platiť naďalej ešte po dobu 3 rokov. Na konci tohto obdobia certifikácia podľa normy OHSAS 18001 stratí platnosť. 

Prechodné obdobie je stanovené ako trojročné od 12. 3. 2018 do 12. 3. 2021.