Vážený zákazník,

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti ECTA, s.r.o. ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

ECTA, s.r.o., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 871 431, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 30218/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba nebola Prevádzkovateľom určená.

Účely spracúvania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa
 • realizácia hlavnej činnosti a napĺňanie cieľov Prevádzkovateľa
 • poskytovanie služieb zákazníkom a žiadateľom o služby Prevádzkovateľa
 • vybavovanie sťažností
 • priamy marketing
 • súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • vedenie účtovníctva
 • správa registratúry
 • štatistické spracovanie
Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

 1. plnenie zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvného vzťahu na základe žiadosti dotknutej osoby,
 2. oprávnený záujem, ktorým je:
  • realizácia hlavnej činnosti a napĺňanie cieľov Prevádzkovateľa
  • priamy marketing
  • starostlivosť o zákazníkov
  • komplexná ochrana a zvýšenie komfortu zákazníka
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
 • poskytovatelia IT služieb
 • advokáti
 • znalci
 • audítori
 • osoby poverené výkonom činností pre Prevádzkovateľa
Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (i) po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, (ii) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a (iii) po dobu potrebnú na dodržanie povinností Prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Práva dotknutej osoby
 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov)
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

 •  

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na ecta@ecta.sk