o službe Štandardy importéra Čo sú štandardy importéra? Slúžia ako kontrola dodržiavania manažérskeho systému, na základe normy ISO 9001, v…

o službe ISO 13485 Čo je ISO 13485? ISO 13485 predstavuje medzinárodnú normu, ktorá špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality…

o službe ISO 37301 Čo je ISO 37301? ISO 37301 poskytuje rámec pre  implementáciu, správu a zlepšovanie systému riadenia súladu Compliance…

o službe ISO 37001 Čo je ISO 37001? Uznesením vlády SR bola v decembri 2018 schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky…

o službe Etický kódex Čo je etický kódex Predstavuje súbor všeobecne uznávaných a uplatňovaných morálnych noriem princípov v spoločnosti. Je…

06

Audit prebieha za prítomnosti nášho konzultanta, ktorý sprístupní, vysvetlí a odkomunikuje otázky audítora certifikačného orgánu.

07

Prevedieme aktualizáciu dokumentácie a záznamov. Vypracujeme výročnú správu a analýzu zodpovedajúcu súčasnému stavu.

08

Realizujeme nápravné kroky a odporúčania pre odstránenie nezhôd. Následne ich zapracujeme a integrujeme do procesov.

09

Preštudujeme príslušnú dokumentáciu a záznamy, vrátane overenia procesov. Určíme ich adekvátnosť a aktuálnosť s ohľadom na predpisy a kritéria auditu. Ak normu zavádzala spoločnosť ECTA, trvá tento proces kratšie nakoľko konzultant pozná stav dokumentácie.

10

Po implementácii a získaní certifikátu nasleduje obdobie, počas ktorého musí norma spĺňať všetky kritériá, aby vaša spoločnosť obstála pri nasledujúcom audite. Naša služba Aktualizácia a starostlivosť vám zabezpečí úspešnosť pri auditoch zo strany certifikačného orgánu.