01

Normy sa neustále menia a dopĺňajú. Certifikačné spoločnosti preto každoročne realizujú dohľadové audity a po uplynutí obdobia troch rokov recertifikačné audity. Vaše manažérske systémy budú s nami vždy aktuálne. Poskytujeme starostlivosť v podobe interných auditov. Zrevidujeme a aktualizujeme Vám existujúce normy a pripravíme Vás na proces recertifikácie.

02

Audit realizuje certifikačná spoločnosť za účasti nášho konzultanta. Konzultant zodpovie otázky a popíše procesy hlavnému audítorovi. Vaša spoločnosť získava certifikát k implementovanej norme na obdobie troch rokov.

03

Posledná fáza, ktorá ukončuje správnosť implementácie, je odstránenie nájdených nezhôd po záverečnom overení. Konzultant v súčinnosti s manažmentom vašej spoločnosti prevedie finálne korektúry a odstráni odchýlky.

04

Predstavuje záverečné overenie korektného zavedenia normy na požadovaných úrovniach v rámci spoločnosti. Vykonáva ju odborný konzultant a slúži ako kontrola pred „ostrým auditom“.

05

Proces prebieha na viacerých úrovniach podľa vopred dohodnutého časového harmonogramu. Konzultant vytvorí novú dokumentáciu, prípadne aktualizuje a doplní súčasnú dokumentáciu. Druhá úroveň predstavuje kontrolu technického charakteru.

06

Pred samotným procesom implementácie konzultant zrealizuje školenie, pomocou ktorého informuje zamestnancov o obsahu normy a procesu jej zavedenia.

07

Výstupom analýzy je správa kde sú opísané zistené nedostatky a odchýlky. Konzultant ako odborný garant procesu, zašle správu vašej spoločnosti. Tento dokument je dôležitým podkladom pre kvalitný proces implementácie.

08

Náš odborný konzultant vykoná analýzu (vstupný audit) aktuálneho stavu procesov a dokumentácie priamo v priestoroch vašej spoločnosti. Súčinnosť z vašej strany je preferovaná a pomôže urýchliť celý proces.